PerhEke-hanke  - 
Perhehoito elinkeinona 2018-2021
 

Hankkeen päätavoite on heikossa työmarkkina-asemassa olevien, haja-asutusalueilla asuvien henkilöiden/perheiden työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden monien työskentelyvaihtoehtojen kautta.


Hanke huomioi jo toimivat perhehoidon muodot ja lakiuudistuksen tuomat uudet perhehoidon mahdollisuudet sekä kehittää yrittäjyyden mahdollistavia verkostoja ja ohjeistuksia perhehoidon ympärille.


Hanke toteuttaa Siun soten alueen kunnissa toiminta-aikanaan perhehoitoon perehdyttävää aktiivimalliin sopivaa koulutusta yhteistyössä Te-palveluiden kanssa. 


Hankeaikana Kiteen Ev. Kansanopiston perhehoidon koulutus– ja tukimalli laajennetaan toimimaan Pohjois-Savon alueelle.


Hankkeen ensimmäisenä osatavoitteena on saavuttaa ja aktivoida ne ihmisryhmät, joissa on haasteita työllistyä ns. tavallisen työelämän kautta. Kohderyhmänä on täten esimerkiksi osatyökykyiset tai rakennetyöttömyydestä kärsivät henkilöt. Hankkeen tavoite on tuoda uusia ratkaisuja rakennetyöttömyysalueille perhehoidon kautta.

Perhehoito antaa mahdollisuuden luoda perheille oma elinkeino jo olemassa oleviin rakennuksiin, ilman suuria investointeja tai välimatkoja kodin ja työpaikan välille.


Hankkeen toisena osatavoitteena on yrittäjyyden ja perhehoitajuuden yhdistäminen. Perhehoidolle rakennetaan oma yrittäjyyspolku erilaisiin yrittäjyyden muotoihin ja niistä pyritään saamaan pilottikokeiluja hankkeen toiminta-aikana. Näin myös itsemaksavien asiakkaiden pääsy perhehoitoon saadaan uudeksi toimivaksi käytännöksi. Tämän mallin avulla työllisyyden kasvua pystytään vauhdittamaan perhehoidon saralla edelleen.


Hankkeen kolmantena osatavoitteena on toimivien perhehoitajien osaamisen kehittäminen niin, että he lisäävät uuden osaamisensa kautta työllistymismahdollisuuksiaan. Tästä esimerkkinä on mm. kuntouttavan työskentelytavan hallitseminen ikäihmisten toimintakyvyn lisäämisessä.


Neljäs osatavoite on laajentaa Pohjois-Karjalan perhehoidon koulutus- ja tukimalli toimimaan Pohjois-Savossa työllistäen sekä kouluttavaa tahoa että koulutettavia henkilöitä/perheitä. Tämä osaltaan mahdollistaa perhehoitoa käyttävien siirtymisen myös yli maakuntarajojen vapaille perhehoitopaikoille.


Keskeisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat yli 50-vuotiaat naiset ja miehet, jotka ovat osa-työkykyisiä, heikkojen kulkuyhteyksien takia vaikeasti työllistyviä ja/tai rakennetyöttömyydestä kärsiviä. Kohderyhmään voidaan luonnollisesti katsoa kuuluvaksi kaikki, jotka hyötyvät perhehoitajuuden tuomasta työllistymisvaihtoehdosta tai tulevista yrittäjyyden mahdollisuuksista.


Hanketta hallinnoi Kiteen Ev. Kansanopisto. 

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. Siun sote, Te-palvelut, maakunnan projektijohto, Savon ammattiopisto ja Suomen perhehoitoliitto.


Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Sanna Kosonen

sanna.kosonen@kiteenkansanopisto.fi  

040 5771779


Lisätietoa perhehoidosta: www.perhehoitoa.fi