Tietosuojaseloste

1a

Rekisterinpitäjä

Nimi

Kiteen Evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys ry, Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Osoite

Opistontie 7, 82500 KITEE

Muut yhteystiedot

0400 956 090, toimisto@kiteenkansanopisto.fi

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Eeva Nygren, apulaisrehtori

Osoite

Opistontie 7, 82500 KITEE

Muut yhteystiedot

0400 956 090, toimisto@kiteenkansanopisto.fi

040 50 77 872, eeva.nygren@kiteenkansanopisto.fi

3

Rekisterin nimi

Kiteen Evankelisen Kansanopistoon opiskelijaksi hakeneiden rekisteri ja opiskelijarekisteri

Opiskelijahallinnon tietojärjestelmä Primus, sisältäen Kurre-työjärjestyksen suunnitteluohjelman

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vapaasta sivistystyöstä, perusopetuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta säädettyjen lakien mukaisen toiminnan järjestäminen ja toteuttaminen.

 

Perusteet:

Henkilötietolaki (523/1999)

Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632)

Perusopetuslaki (21.8.1998/628)

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

5

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään opiskelijoiksi hakeneiden ja oppilaitoksessa opiskelevien henkilöiden henkilötietoja sekä opintojen suorittamiseen, erityiseen tukeen ja jatkosijoittumiseen liittyviä tietoja.

- Koulutukseen hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot

- Opiskelijan yksilöinti- ja yhteystiedot

- Koulutuksen järjestämiseen liittyvät opiskelijatiedot, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmatiedot sekä opintojen suoritus- ja arviointitiedot.

- Opiskelijan huoltajien ja yhteistyötahojen yhteystiedot.

- Työpaikkaohjaajien ja -arvioijien yhteystiedot

- Henkilöstön perustiedot

6

Säännönmukaiset tietolähteet

- Tiedonsiirrot Opetushallituksen Opintopolusta opintoihin hakeutumisvaiheessa

- Henkilön itsensä antamat tiedot

- Henkilön suostumisella pyydetyt koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot terveydenhuollon yksiköstä, sosiaalitoimistosta, työvoimapalvelusta, aiemmasta koulusta tai oppilaitoksesta tai palveluntuottajalta

- Tiedot SORA-säädösten perusteella muilta oppilaitoksilta

- Opiskelijan huoltajien ja yhteistyötahojen antamat tiedot

- Oppilaitoksen henkilöstö

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

- Kulloinkin pyydetyt koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja seurannan tiedot opetushallintoviranomaisille ja Tilastokeskukselle

- Opiskelijoiden läsnäoloon ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot Kelalle

- Opiskelijoiden läsnäoloon ja opintosuorituksiin liittyvät tiedot työvoimapalvelulle ja vakuutusyhtiölle

- Opiskelijoiden yksilöintitietojen päivittäminen opetusverkon käyttäjätunnushallintaan

- Opiskelijoiden yksilöinti- ja yhteystietojen siirto opiskeluterveydenhuoltoon

- Opiskelijoiden yksilöinti- ja yhteystietojen siirto laskutukseen

- Opiskelijatiedot opiskelijan suostumuksella palveluntuottajille tai SORA-säädösten perusteella muille oppilaitoksille

- Opiskelijoiden läsnäoloon ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot Migrille

 

Perusteet:

Henkilötietolaki (523/1999)

Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632)

Perusopetuslaki (21.8.1998/628)

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutus- ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.

9

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Opiskelijahallinnon tietojärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sähköisiin opiskelijatietoihin on rajattu pääsy käyttäjäkohtaisesti käyttäjäryhmän ja työtehtävän mukaisesti.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Oppilaitoksen henkilöstön salassapitovelvollisuuden perusteet:

Henkilötietolaki (523/1999)

Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632)

Perusopetuslaki (21.8.1998/628)

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

 

10

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Rekisteröidyn pyytäessä rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti oppilaitoksen toimistoon. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen tietojen antamista.

11

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisterissä olevat virheelliset tiedot oikaistaan henkilön ilmoituksen perusteella.

Oikaisuvaatimus esitetään kirjallisesti oppilaitoksen toimistoon

12

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet